Huurverlaging

Wanneer kunt u bij de huurcommissie terecht?

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Om welke woningen gaat het?

De huurcommissie behandelt geschillen over overeenkomsten van huur en verhuur van een woning die een gebruik betreffen die naar zijn aard van lange duur is. 

Wanneer kunt u bij de Huurcommissie terecht?

Huurders en verhuurders kunnen in de volgende situaties mogelijk een procedure starten bij de Huurcommissie. Het is wel aan te raden om eerst te proberen er samen uit te komen, voordat u een verzoek indient.

Hoe dient u een verzoek in?

Een verzoek indienen

Als u het niet met uw huurder of verhuurder eens bent over huurprijs, onderhoud, servicekosten, dan kunt u mogelijk een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit doet u door het indienen van een verzoek.

Verzoekschriften

U start een procedure door een formulier (verzoekschrift) in te dienen bij de Huurcommissie. Voor iedere procedure is er een apart verzoekschrift. Er zijn ook aparte verzoekschriften voor huurders en verhuurders. Soms moet u documenten meesturen met het verzoekschrift. Als dat zo is, staat dat op het verzoekschrift.

Let op: de meeste verzoekschriften moeten vóór een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn worden opgestuurd. Dit staat op het verzoekschrift. Bent u te laat of te vroeg, dan kan de Huurcommissie uw verzoek niet behandelen.

Ontvangstbevestiging

Als de Huurcommissie uw verzoekschrift heeft ontvangen en ingeboekt, krijgt u een ontvangstbevestiging per brief. In de ontvangstbevestiging staan onder meer het zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie. Ontbreken er nog documenten, dan staat dat ook in de brief. U moet deze dan zo snel mogelijk opsturen. Dat kan per brief. De Huurcommissie stuurt ook een ontvangstbevestiging aan de wederpartij, met een kopie van uw verzoekschrift.

Wat gebeurt er met het verzoek?

Wanneer alle stukken compleet zijn, neemt de Huurcommissie uw verzoek verder in behandeling. U ontvangt per brief informatie over de procedure. De behandeling van de zaak neemt een aantal weken in beslag.  Meer informatie leest u onder Verloop van een procedure.

Wijzigingen tijdens de procedure

Het is belangrijk dat de Huurcommissie de juiste naam- en adresgegevens heeft van de huurder en verhuurder. Geef daarom veranderingen zoals een verhuizing of wijziging altijd zo snel mogelijk per brief door aan de Huurcommissie.

Verloop van de procedure

Verzamelen van informatie

Afhankelijk van het soort verzoek dat is ingediend, verzamelt de Huurcommissie informatie. Dit kan gebeuren door een onderzoek in de woning of door te kijken of de verhuurder de juiste bedragen aan (service)kosten in rekening heeft gebracht.

Onderzoek in een woning

Als er een onderzoek in de woning plaatsvindt, ontvangen beide partijen @ twee weken van tevoren een brief. In deze brief staat de datum en het tijdstip waarop de onderzoeker van de Huurcommissie komt.

Zitting

Huurder en verhuurder worden allebei uitgenodigd voor een zitting van de Huurcommissie. Tijdens de zitting kunnen zij reageren op het rapport. Meer informatie vindt u op de pagina over de zitting.

Uitspraak

Na de zitting neemt de huurcommissie een beslissing over de zaak. Dit gebeurt zonder verhuurder en huurder. De Huurcommissie stuurt de uitspraak per post naar beide partijen, gewoonlijk binnen drie weken na het voorbereidend onderzoek.

Niet eens met de uitspraak

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Dan kunt u een procedure beginnen bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint-Eustatius of Saba.  Dit moet u doen binnen zes weken nadat de Huurcommissie de uitspraak heeft verzonden.

Voorzittersuitspraak

Soms doet de Huurcommissie geen onderzoek of houdt zij geen zitting. De voorzitter van de Huurcommissie doet dan een uitspraak. De voorzittersuitspraak ontvangt u per post. Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter van de Huurcommissie, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken (verzet aantekenen). De Huurcommissie bekijkt uw bezwaar en kan dan besluiten de zaak opnieuw in behandeling te nemen.

Let op: U kunt er zelf aan bijdragen dat de procedure bij de Huurcommissie vlot verloopt. Dit kan door:

  • zo snel als mogelijk alle informatie op te sturen die de Huurcommissie nodig heeft, zodat het dossier compleet is. In het verzoekschrift staat om welke informatie het gaat;
  • aanwezig te zijn bij het onderzoek in de woning;
  • aanwezig te zijn tijdens de zitting;
  • wijzigingen in contactgegevens (adres/telefoonnummer) tijdig door te geven