Over de Huurcommissie Bonaire

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de Huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie door toetsing van het huurprijsgeschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen. De huurcommissie doet uitspraak over:

  • Huurprijs
  • Huurverhoging
  • Huurverlaging
  • Servicekosten
  • Opzegging van de huurovereenkomst
  • Huurprijsvaststelling

Organisatie

In elk openbaar lichaam (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) wordt door het bestuurscollege een huurcommissie ingesteld die bevoegd is voor het betreffende openbare lichaam. De huurcommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Zij worden benoemd door het bestuurscollege van elk van de openbare lichamen voor een periode van vier jaar.